วิดีโอแนะนำ

EP.1 โอกาสในอากาศ

ง่ายๆ แค่ทุกคน เข้ามา ร่วมกัน Sharing "ซื้อกินซื้อใช้" ร่วมกันสร้างโอกาส โดยพวกเราเอง และเพื่อพวกเราเอง นี่แหละคือ Sharing Economy (สร้างรายได้จากการพึ่งพากัน)

ชีวิตกับการเป็นหนี้

คุณมานะ แสงแก้ว ผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลปลดหนี้ 1 แสนบาท เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ทำรายจ่ายให้เป็นรายได้

ตรงจุด และตรงใจ โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้

โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ เดินทางสัญจรจังหวัดศรีสะเกษ

เงื่อนไขการเบิกถอนคะแนนส่วนลด

 • 1. บริโภคสินค้าในโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน
 • 2. มียอดซื้อสินค้า ในรอบเดือนที่จะขอเบิกถอนคะแนนส่วนลด
 • 3. มีคะแนนในระบบตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป (1 คะแนนเท่ากับ 1 บาท)
 • 4. สามารถเบิกถอนได้ ขั้นต่ำ 100 คะแนน/ครั้ง
 • 5. สามารถเบิกถอนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์)
 • 6. รายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิก ภายใน 1-3 วันทำการ
 • 7. ต้องมีบัญชีธนาคารพาณิชย์ ธนาคารใดก็ได้ สำหรับรับโอน ยกเว้นธนาคาร ธ.ก.ส. กับออมสิน ยังไม่สามารถรับโอนได้
 • 8. คะแนนส่วนลดสามารถสะสม ยกยอดไปยังเดือนถัดไปได้ (ต้องมียอดซื้อประจำเดือน)
 • 9. กรณีไม่มีการซื้อสินค้าประจำเดือน เมื่อครบรอบบิลซื้อประจำเดือน คะแนนในระบบจะถูกตัดทันที
 • 10. รอบบิลซื้อคือ วันที่ 6-3 ทุกเดือน (ตัวอย่าง รอบบิลซื้อเดือนกรฎาคม คือ วันที่ 6 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม )

เงื่อนไขการเข้าร่วมกองทุนพิธีฮัจย์

 • 1. ต้องเป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้
 • 2. ต้องลงทะเบียนขอเข้าร่วม " กองทุนพิธีฮัจย์ " ตามช่องทางที่กำหนดไว้
 • 3. บริโภคสินค้าที่เข้าร่วม " กองทุนพิธีฮัจย์ " ทุกเดือนติดต่อกันครบ 12 เดือน
 • 4. เมื่อบริโภคสินค้าครบ 12 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับกองทุนพิธีฮัจย์
 • 5. สมาชิก 1 คน ได้สิทธิ์ลุ้นรับกองทุนพิธีฮัจย์ 1 สิทธิ์
 • 6. สมาชิกสามารถขอรับสิทธิ์ลุ้นรับกองทุนพิธีฮัจย์ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อบริโภคสินค้าครบ 12 เดือน
 • 7. รอบการลุ้นรับกองทุนคือ บริโภคสินค้า 12 เดือน /ครั้ง / สิทธิ์
 • 8. จำนวนกองทุนพิธีฮัจย์ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่เข้ามาบริโภคสินค้าในรอบ 12 เดือน

เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

 • 1. เป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้
 • 2. บริโภคสินค้าในโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน ติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป
 • 3. กรณีลืมหรือไม่ได้บริโภคสินค้าในเดือนใด ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในเดือนถัดไป
 • 4. ต้องไม่มีประวัติเจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรง ก่อนและหลังที่เข้ามาเป็นสมาชิกในช่วง 3 เดือน
 • 5. ทายาทต้องแจ้งเรื่องพร้อมยื่นแสดงเอกสารใบมรณะบัตรภายใน 15 วัน เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
 • 6. เงินช่วยเหลือจะถูกมอบให้ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ภายในระยะไม่เกิน 15 วันหลังจากยื่นเรื่อง
 • 7. จำนวนเงินช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้ามาบริโภคสินค้าและจำนวนเงินในกองทุน

รอบบิลซื้อประจำเดือน

 • รอบบิลซื้อประจำเดือน คือ ระยะเวลาที่สมาชิกใช้จ่ายบริโภคสินค้าของโครงการฯในแต่ละเดือน เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวนคะแนนส่วนลด และสวัสดิการต่างๆของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้น ทางโครงการฯจึงได้กำหนดให้รอบบิลซื้อของแต่ละเดือนคือ ระหว่างวันที่ 6 - 3 ของเดือน ตัวอย่างเช่น รอบบิลซื้อของเดือนกรกฎาคม คือระหว่าง วันที่ 6 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม เป็นต้น

กำหนดวันปิดระบบประจำเดือน

 • เนื่องจากทุกวันที่ 4-5 ของทุกเดือน ทางโครงการฯจะทำการเคลียร์ยอดสินค้าและสรุปบัญชีประจำเดือน เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวนคะแนนส่วนลด และสวัสดิการต่างๆของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้น โครงการฯจึงปิดระบบ ทุกวันที่ 4 - 5 ของทุกเดือน ซึ่งในวันดังกล่าว สมาชิกจะไม่สามารถ สั่งซื้อสินค้ากับเบิกถอนคะแนนส่วนลดได้ ส่วนการเข้าใช้งานระบบในส่วนอื่นๆ ยังใช้งานได้ตามปกติ

เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ เงินสำรองสำหรับให้สมาชิกเอาไปใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก เดือดร้อน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้น โดยมีระยะเวลาส่งคืน
 • เงื่อนไขการขอเข้าร่วมใช้ " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน "
 • 1. เป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้
 • 2. ต้องลงทะเบียนขอเข้าร่วมใช้ " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน " ตามช่องทางที่กำหนดไว้
 • 3. บริโภคสินค้าที่เข้าร่วม " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน " ทุกเดือนติดต่อกันเกิน 3 เดือนขึ้นไป
 • 4. ต้องมีคะแนนในระบบแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป (คะแนนที่ได้ในเดือนนั้นๆ)
 • 5. สมาชิกสามารถขอใช้ " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน " ได้ 5 เท่าของคะแนนที่ได้ในแต่ละเดือน
 • 6. หลักเกณฑ์การอนุมัติคะแนนเพื่อขอใช้ " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน " คิดจำนวนเต็ม 1,000 คะแนน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคะแนน 1,500 คะแนน จะขอใช้เงินได้ 5,000 บาท (เศษร้อยไม่เอามาคิด)
 • 7. สมาชิกสามารถขอใช้ " เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน " ได้ไม่เกินคนละ 50,000 บาท / ครั้ง / คน
 • 8. ช่องทางการส่งเงินคืน ทางโครงการฯจะตัดจากคะแนนในระบบ โดยตัด 50 % ของคะแนนที่ได้ ในแต่ละเดือน ทุกเดือน จนกว่าจะครบเต็มจำนวน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
 • 9. สมาชิกสามารถขอใช้เงิน " ช่วยเหลือฉุกเฉิน " ได้อีกครั้ง เมื่อส่งเงินคืนครบเต็มจำนวน
 • 10. สมาชิกสามารถส่งเงินคืนเต็มจำนวนได้ โดยไม่ต้องรอครบกำหนดเวลา

การซื้อคือ การสร้างรายได้